ബാംഗ്ലൂരിൽ നഴ്സിംഗ് /ഫിസിയോതെറാപ്പി കോഴ്സുകളുടെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്

nursing
News

ബാംഗ്ലൂരിൽ നഴ്സിംഗ് /ഫിസിയോതെറാപ്പി കോഴ്സുകളുടെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്

ബാംഗ്ലൂർ: നഗരത്തിലെ നഴ്സിങ്ങും അനുബന്ധ ആരോഗ്യ ശാസ്ത്ര കോഴ്സുകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഏഴു സ്വകാര്യ കോളേജുകളിൽനടപ്പു അധ്യനവർഷത്തിൽപ്രവേശനം നേടരുതെന്നുആവശ്യപ്പെട്ടു രാജീവ്ഗാന്ധി സർവകശാല വിഞ്ജാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു
രാജീവ് ഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അംഗീകാരമുണ്ടായിരുന്ന താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 7 കോളേജുകൾക്ക് അത് നഷ്ടമായതായി 02.12.2020 ന് സര്‍വകലാശാല ഇറക്കിയ സര്‍ക്കുലറില്‍ പറയുന്നു.വിദ്യാർഥികൾ ഇതൊരു പൊതു അറിയിപ്പായി കരുതണമെന്നും സര്‍ക്കുലറില്‍ പറയുന്നു
സമ്മേളനം…

 1. Bethel Medical Institute of Nursing Science
 2. Hosmat College of Nursing
 3. Gayathridevi College of Nursing
 4. Pan Asia College of Nursing
 5. Bethel College of Physiotherapy
 6. Hosmat College of Physiotherapy
 7. Hosmat Hospital and Educational institution
  സർവകാല രേഖകളിൽ കൃത്രിമത്വം കാണിച്ചതിന് കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഈ കോളേജുകളെ
  കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു

ബി.എസ്.സി നഴ്സിംഗ്, പോസ്റ്റ് ബേസിക്ക് ബി.എസ്.സി നഴ്സിംഗ്, എം.എസ്.സി നഴ്സിംഗ് ,ഫിസിയോതെറാപ്പികോഴ്സിന് ചേരുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക.

Leave your thought here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.